HUISHOUDELIJK REGLEMENT KNRS A18

De Vereniging

artikel 1: De vereniging Koninklijke Nielse Rupelsneppen, vereniging zonder winstoogmerk is gesticht in 1935 en gevestigd te Niel, Legastraat 1A

artikel 2:De vereniging heeft tot doel de kano/kajaksport te bevorderen in al zijn aspecten.

artikel 3:Om het gestelde doel te bereiken mag de vereniging tijdschriften, brochures, affiches e.d. uitgeven.

Zij kan alle activiteiten inrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel bijdragen.

artikel 4: Jaarlijks zal de vereniging minstens één wedstrijd en/of toeristische tocht inrichten. Alle kanoclubs aangesloten bij het NKV worden hierop uitgenodigd.

artikel 5:Een jaarlijks clubkampioenschap wordt ingericht voor de leden in de periode september/oktober. De club houdt zich steeds het recht voor (eventueel) een alternatief clubkampioenschap in te richten.

artikel 6: Het clublokaal is geopend op zondag van 15.00 uur tot 20.00 uur. Andere openingsuren/data verschijnen in het clubtijdschrift.

Het clublokaal is toegankelijk voor de leden, familie of kennissen, door het lid vergezeld.

De leden

artikel 7:Lidmaatschap, van welke aard ook, houdt aanvaarding van statuten en huishoudelijk reglement in.

artikel 8:De club bestaat uit effectieve leden en gewone leden.

Effectieve leden verkiezen de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering en genieten van de door de wet bepaalde rechten.

Effectieve leden worden door de Raad van Bestuur aangesteld.

De voorwaarden voor het worden en blijven van “effectief lid” zijn:

1.De minimum leeftijd van 21 jaar hebben en minstens 5 jaar ononderbroken lid zijn.

2. Het lidgeld betaald hebben voor 1 januari, alsook in orde zijn met alle andere bijdragen zoals liggeld boten en de extra bijdrage voor polospelers.

Bovendien moet een kandidaat effectief lid:

A. Een aangetoonde binding hebben met de club zoals

1) Regelmatig de kajaksport beoefen in naam van KNRS bij lijnwedstrijden,wildwatervaren, marathonvaren, toervaren of bij de kajakpolo.

2) Actief deelnemen aan de activiteiten georganiseerd of ondersteund door de club hetzij als vaarder, hetzij als medewerker bij de organisatie.

3) Regelmatig het clublokaal bezoeken op zondag of bij andere gelegenheden.

B. Een aangetoonde inzet betonen voor de club zoals:

Zich inzetten voor het onderhoud van het clublokaal, de loods, het materiaal en het domein.

2) Deelnemen aan de toogdienst (belangrijkste bron van inkomsten) op zondag of andere dag in het lokaal (maximaal 4 x per jaar).

3) Actief meewerken aan de activiteiten van de club om de kas te spijzen in het lokaal of op de Schorre.

Een kandidaat effectief lid moet uit de rubrieken A en B tenminste aan één van de drie

voorwaarden voldoen.

Van effectieve leden wordt ook verwacht dat zij bijdragen aan de sociale samenhang van de vereniging.

De aanvraag om effectief lid te worden kan enkel door een schriftelijk en gemotiveerd schrijven aan de Raad van Bestuur met vermelding van de aangetoonde binding (A) en de aangetoonde inzet (B).

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor van deze voorwaarden af te wijken indien zij dit nodig acht in het belang van de club.

artikel 9:De aanvraag tot lidmaatschap wordt gericht aan de Raad van Bestuur. Deze beslist over de aanvraag. Wordt de aanvraag gunstig ontvangen, begint een proefperiode van minimum 12 maanden. Op de algemene Vergadering volgend op deze periode wordt het lid al dan niet definitief aanvaard. Het voorlopige lid geniet alle rechten van de gewone leden.

artikel 10:Om lid te worden moet men:

  • een bijdrage betalen

  • kunnen zwemmen of anders verklaren af te zien van kajakactiviteiten

  • een medisch attest afleveren

  • de club ontlasten van alle verantwoordelijkheid, inzake aangebrachte schade aan zijn persoon of materiaal.

  • minderjarigen laten deze verklaring mede ondertekenen door de ouders of voogd.

artikel 11:De leden zetten zich actief in bij de werking van de club. De leden zijn bereid een taak te aanvaarden tijdens de belangrijke organisaties van de club.

De leden nemen zoveel mogelijk deel aan het clubleven in al zijn aspecten. Bij deelname aan organisaties van andere clubs dragen zij de clubkleuren.

artikel 12:De leden dienen zich te gedragen volgens de scheepvaartreglementen en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor ongevallen en schade aan derden berokkend. Het is verboden materiaal te gebruiken zonder toelating van de eigenaar.

artikel 13: De club is onpartijdig en open voor iedereen, ongeacht politieke opinie of godsdienstige overtuiging.

artikel 14: Betaling dient te gebeuren voor 1 januari van het betreffende jaar

  • Na 1 februari wordt een extra administratieve kost van €10,00 aangerekend

  • Vanaf 1 maart is (bij niet betaling) het lid ontslagnemend!!

  • Alle rechten vervallen, ook het eventuele effectieve statuut!

  • Men kan dan wel opnieuw lid worden mits betaling van lidgeld en extra administratieve kost van €10,00!

De algemene Vergadering

artikel 15:De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen wanneer zij zulks nodig acht. Evenwel zal tenminste één Algemene Vergadering gehouden worden in de maand maart. Deze vergadering herkiest jaarlijks 1/3 van de Raad van Bestuur. Zij kiest de bestuurders. De stemming wordt opgemaakt door de voorzitter bijgestaan door twee stemopnemers.

artikel 16: Alle leden worden van deze Algemene Vergadering op de hoogte gesteld via het clubtijdschrift. Effectieve leden worden per e-mail uitgenodigd, ten laatste 8 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht.

artikel 17:De Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op vraag van 1/5 van de effectieve leden. De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde.

Een agendapunt gesteld door 1/20 van de effectieve leden wordt op de dagorde opgenomen. Dit punt dient uiterlijk 4 weken voor de datum van de Algemene Vergadering ingediend te worden bij de Raad van Bestuur. Een punt dat niet op de dagorde staat, kan niet worden behandeld.

artikel 18:Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten dit anders bepalen.

De stemming over personen is geheim.

De Raad van Bestuur

artikel 19:De Raad van Bestuur wordt gekozen door de effectieve leden tijdens de Algemene Vergadering. Zij bestaat uit minimum drie leden met een maximum van negen bestuurders: een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een jeugdcoördinator, een materiaalmeester, een sportbestuurder, verslaggever, commissarisorganisator. Jaarlijks is 1/3 van de Raad herkiesbaar.

artikel 20: De Raad van Bestuur wordt samengeroepen zo vaak dit nodig wordt geacht. De Raad is belast met het algemene bestuur van de vereniging en past de bestaande statuten en reglementen toe.

artikel 21:De verslagen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden door de secretaris of de bestuurder-verslaggever.

artikel 22: De Raad van Bestuur kan het huishoudelijk reglement ten allen tijde aanpassen. De wijzigingen zullen in het clubtijdschrift worden gepubliceerd.

artikel 23: de voorzitter roept de vergaderingen bijeen, stelt de dagorde op en zit de vergadering voor. De voorzitter neemt deel aan de vergaderingen van het Provinciaal comité en de KGA en vertegenwoordigt de club bij manifestaties.

artikel 24: de secretaris vult de ledenlijsten voor het NKV in en houdt contact met het NKV secretariaat, houdt de verslagen van de vergaderingen bij, geeft toelichtingen bij de besluiten van de Raad van Bestuur in het clubtijdschrift. Neemt het toezicht waar op de naleving van de statuten en huishoudelijk reglement, de neerlegging van de ledenlijst bij de rechtbank en de wijzigingen te melden aan het Belgisch Staatsblad. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het Provinciaal comité.

artikel 25:de penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding, voor het opmaken van de rekeningen en het opstellen van de begroting. Hij int de lidgelden van de leden en houdt tevens een ledenlijst bij in samenwerking met de secretaris en zorgt voor het financiële bestuur.

Hij regelt de overeenkomsten voor het gebruik van het clublokaal door leden.

artikel 26:de ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter op indien deze afwezig is. Hij vertegenwoordigt mede de club bij organisaties en deelname aan activiteiten van NKV, PC enz...

artikel 27: De jeugdcoördinator is bereid tot het geven van trainingen, organiseren van sportactiviteiten of evenementen in samenwerking met bestuursleden en andere leden van de club. Hij zal de jongeren stimuleren om actief deel te nemen aan de uitbouw van onze club. Hij heeft medeverantwoordelijkheid voor de financiële kant van de jeugdwerking en is actief in één van onze jeugdafdelingen. Hij zorgt voor een open communicatie met de jongeren en wisselwerking met het bestuur en leden. Hij is aanspreekpunt voor de jeugdzaken binnen KNRS, dynamisch en mede-ondernemend in verband met de sport: polo, recreatie varen en wildwater.

artikel 28:de materiaalmeester houdt toezicht op het roerend en onroerend goed van de club. Hij duidt de vaste ligplaatsen aan die de leden moeten respecteren. Hij meldt elke onregelmatigheid aan de Raad van Bestuur. Hij stelt een jaarlijkse begroting op en eventueel een financiële planning op langere termijn en legt deze voor aan de Raad van Bestuur.

De materiaalmeester kan gemachtigd worden om hoogdringende werken te laten uitvoeren.

artikel 29:de sportbestuurder coördineert de verschillende kajakdisciplines en vertegenwoordigt deze op de Raad van Bestuur, hij plant en controleert de werking van de verschillende disciplines en geeft verslag bij de Raad van Bestuur. De sportbestuurder stelt een jaarlijkse begroting op en eventueel een financiële planning op langere termijn en stelt deze voor aan de Raad van Bestuur.

artikel 30:de commissarisorganisator zorgt voor de planning, de inrichting en de uitwerking van de wedstrijden, tochten en het clubkampioenschap ingericht door de club. Hij legt deze voor aan de Raad van Bestuur. Hij legt de contacten, vraagt de toelatingen/vergunningen aan de overheden. Hij stelt een werkrooster op voor de leden tijdens deze activiteiten en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

artikel 31:de verslaggever neemt de notulen op van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. Deze verslagen worden mede ondertekend door de secretaris of een andere bestuurder. De verslaggever zorgt voor de bewaring van de verslagen en maakt het inkijken van het verslag van de Algemene Vergadering mogelijk voor de effectieve leden. Hij bezorgt de bestuurders een verslag en maakt melding van de datum van de volgende vergadering. De verslaggever stelt de gewone beurtrol op voor het openhouden van het lokaal.

11 maart 2017