KONINKLIJKE NIELSE RUPELSNEPPEN VZW

Nieuwe statuten: deze statuten vervangen alle voorgaande statuten.

TITEL I (Vereniging)

artikel 1: De vereniging draagt de naam: “Koninklijke Nielse Rupelsneppen”, ook aangeduid als KNRS, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw.

artikel 2: De vereniging is gevestigd te Legastraat 1A, 2845 Niel. Gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Binnen deze gemeente kan de maatschappelijke zetel worden verplaatst bij beslissing van de Algemene Vergadering. Deze beslissing wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

artikel 3: De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de kano/kajaksport in al zijn vormen. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen te verwerven, in huur nemen, verhuren; rechtsgeldige overeenkomsten af te sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uit te oefenen die haar doel rechtvaardigen.

artikel 4: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd

TITEL II (LEDEN)

artikel 5: De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De vereniging telt tenminste drie effectieve leden.

artikel 6: Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedereen die door de Raad van Bestuur wordt aanvaard en zijn lidgeld betaalt, het toetredingsformulier met het huishoudelijk reglement ondertekent en de medische fiche indient. Kandidaat -effectieve leden dienen hun gemotiveerde kandidatuurstelling schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur. De toetredingsvoorwaarden volgens het huishoudelijk reglement.

artikel 7: Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum € 125

artikel 8: Een lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging. Niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld wordt als ontslag nemen beschouwd. Het ontslag wordt gericht aan de Raad van Bestuur en gestuurd naar de secretaris. Effectieve leden richten hun ontslag aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan een lid tijdelijk schorsen, uiterlijk tot de beslissing van de Algemene Vergadering. De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de Algemene Vergadering.

artikel 9: Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen, betaalde lidgelden en/of vergoedingen.

TITEL III Raad van Bestuur)

artikel 10: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie Bestuurders, met een maximum van negen Bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een Bestuurder worden binnen de maand neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel voor publicatie in het staatsblad.

artikel 11: Bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering en zijn herkiesbaar. Jaarlijks zal één derde van de Raad van Bestuur verkozen worden. De bestuursleden zijn niet bezoldigd. De wijziging van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel voor publicatie in het staatsblad.

artikel 12:

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor, ingeval van afwezigheid, wordt de vergadering geldig geleid door de ondervoorzitter, indien ook deze afwezig is, door de oudste Bestuurder.

Afwezigheid op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur zonder geldige reden wordt als ontslagname beschouwd. De Algemene Vergadering zal al dan niet de afzetting beslissen. Indien de Algemene Vergadering de Bestuurder niet afzet, blijft de persoon gewoon zijn mandaat behouden.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de Bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt, doorslaggevend. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere taken worden geldig ondertekend door de secretaris of een Bestuurder.

artikel 13: De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en van een door de Raad aan te duiden Bestuurder. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid, of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan het Dagelijks Bestuur, aan één of meer van de Bestuurders. De Raad van Bestuur stelt de effectieve leden aan, volgens de voorgeschreven criteria. De Raad van Bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit zo hij dit nodig acht. De Raad van Bestuur kan dit Huishoudelijk Reglement ten allen tijde aanpassen. De Raad van Bestuur bepaalt het lidgeld dat jaarlijks betaald moet worden.

TITEL IV (ALGEMENE VERGADERING)

artikel 14: De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht. Elk effectief lid beschikt slecht over één stem op de Algemene Vergadering. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het aantal volmachten dat dit lid kan uitvoeren wordt echter beperkt tot één (1) volmacht per persoon.

Een effectief lid dat op de Algemene Vergadering twee (2) opeenvolgende jaren afwezig blijft (zowel fysiek als via volmacht) zonder schriftelijke verontschuldiging vooraf, wordt als ontslagnemend beschouwd. Wil deze persoon opnieuw toetreden tot de Algemene Vergadering, dan dient deze persoon een nieuwe aanvraag te doen volgens de procedure in de statuten en het huishoudelijk reglement.

artikel 15: De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van de statuten, het benoemen of afzetten van de Bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen, het geven van kwijting aan de Bestuurders, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van leden. Het benoemen en afzetten van commissarissen alsmede het geven van kwijting van deze commissarissen.

De Algemene Vergadering kiest uit zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een jeugdcoördinator, een materiaalmeester, een sportbestuurder, verslaggever, commissarisorganisator om de Raad van Bestuur samen te stellen. Bestuurders dienen lid te zijn van de Algemene Vergadering.

eerste jaar: voorzitter, jeugdcoördinator, materiaalmeester

tweede jaar: secretaris, sportbestuurder, ondervoorzitter

derde jaar: penningmeester, verslaggever, commissaris-organisator.

artikel 16: De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij wordt tenminste éénmaal per jaar gehouden in de maand maart voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. Tevens wordt één derde van de Raad van Bestuur verkozen. Zij kan ook worden bijeengeroepen door één vijfde van de effectieve leden. Alle effectieve leden worden per e-mail of brief uitgenodigd op de Algemene Vergadering uiterlijk 8 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. De brief vermeldt dag, plaats en uur. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Op vraag van één twintigste van de effectieve leden kan een punt op de dagorde geplaatst worden. Deze aanvraag dient tenminste 4 weken voor de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur worden gericht. Een punt dat niet op de dagorde staat, kan niet worden behandeld.

artikel 17: In gewone gevallen worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In geval van uitsluiting van een lid, wijziging van statuten of van de vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts geldig worden beraadslaagd indien het voorwerp vermeld is in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een geldige beslissing kan slechts worden genomen bij een meerderheid van twee derden der stemmen. Wanneer 2/3 van de leden op een eerste Algemene Vergadering niet aanwezig zijn, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze vergadering kan bijeengeroepen worden ten vroegste 15 dagen na de eerste Algemene Vergadering. Van deze beslissing is nog een bekrachtiging vereist door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

artikel 18: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een Bestuurder en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een Bestuurder. Zij zijn ter inzage bij de secretaris of verslaggever. Een verslag van de Algemene Vergadering wordt in het clubblad gepubliceerd of bij ontstentenis daarvan per brief aan de leden verzonden.

TITEL V (BEGROTINGEN - REKENINGEN)

artikel 19: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

TITEL VI (ONTBINDING - VEREFFENING)

artikel 20: Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

artikel 21: In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffenings-voorwaarden

artikel 22: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

artikel 23: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

Voorzitter secretaris

Ronny Scheers André Bruyndonckx

11 maart 2017